foto website lipsius 2018 carolien
You were born with potential.
You were born with goodness and trust.
You were born with ideals and dreams.
You were born with greatness.
You were born with wings.
You are not meant for crawling, so don't.
You have wings.
Learn to use them and fly.
— Rumi

Carolien Jongbloed

Psychotherapeute – transformatie- en levenscoach

Mijn grootste vreugde en passie is om mensen te zien ontwaken in hun eigen kracht en potentie, om hen bij hun kern te brengen. Geïnspireerd door een diep innerlijk weten doe ik dit met lichtheid en groot vertrouwen dat in ieder mens de opstandingskracht tot Zelfrealisatie aanwezig is. In de psychotherapeutische begeleiding creëer ik een plaats waar mensen zich diepgaand gezien en gehoord voelen waardoor de helende energie kan vrij komen die nodig is om in beweging te komen en een groeiproces door te maken.

Met meer dan 30 jaar ervaring als gestalttherapeute en relationele communicatietrainer voor individuen, koppels en groepen in profit en non-profit organisaties put ik uit een zee van ervaringen. In mijn werk vertrek ik vanuit een oordeelvrije blik. De warmte en liefde voor mijn medemens, mijn intuïtie en respect voor het proces waar mensen doorgaan, is mijn leidraad in de begeleiding.

Waarvoor kan je bij mij terecht?

   • Levens- of zingevingsvragen
   • Relationele moeilijkheden
   • Kruispunten in het leven
   • Maatschappelijke ontwikkelingen
   • Vragen aangaande spirituele en levensbeschouwelijke oriëntatiepunten

Als therapeute, transformatie- en levenscoach werk ik vanuit de hulpvraag. Binnen het gesprekskader zullen verschillende werkvormen aangewend worden waarvan het psycho-educatieve een belangrijk onderdeel is. Het doen ontwaken van een hoger bewustzijnsniveau in eigen functioneren in relatie tot zichzelf en de ander, het zich verbonden voelen met zichzelf en het grote geheel geeft een gevoel van betekenis en zingeving. Het creëert vruchtbare grond waaruit nieuw potentieel en creativiteit kan ontspruiten.

Achtergrond

   • Psychotherapeutische opleiding
   • Relatietherapieopleiding
   • Relationele communicatietrainingen voor persoonlijke en professionele effectiviteit
   • Bijbel en theologie/pastoraal medewerkster
   • Allerhande bijscholingen binnen het psychologisch werkveld en in het veld van bewustzijnsontwikkeling.

Relationele communicatietrainer

OP JE BEST: een training voor persoonlijke ontwikkeling

De training is gericht op het verwerven van specifieke relationele communicatie-vaardigheden die leiden tot persoonlijke groei en verbetering van relaties. Wederkerigheid, verantwoordelijkheid en gewaar zijn over wat er gebeurt binnen de relatie door eigen inbreng zijn sleutelwoorden in een nieuw aangeleerde vorm van communiceren. Daardoor worden deze vaardigheden belangrijke hulpmiddelen die mensen in werk- en privé-situaties effectiever doen omgaan met zichzelf en anderen. De vruchten die hieruit voortkomen zijn oa. groei, respect en creativiteit.

Uitgangspunt is communiceren op basis van gelijkwaardigheid. Ieder mens is uniek, ieder mens is anders. Hoe we in dat “anders zijn” met elkaar kunnen omgaan zegt het credo:

Ik ben belangrijk
Jij bent belangrijk
De relatie is belangrijk

Inhoud (de deelnemers werken aan)

 • vaststellen van persoonlijke doelen, waarden, behoeften en wensen
 • opkomen voor eigen behoeften
 • eerlijk een mening uiten zonder de relatie met de ander te schaden
 • omgaan met angst
 • “nee” zeggen tegen onaanvaardbare verzoeken
 • conflicten voorkomen
 • conflicten oplossen op een wederzijds bevredigde manier
 • anderen helpen problemen op te lossen
 • plannen maken om persoonlijke doelen te verwezenlijken

De training wordt regelmatig door het jaar gegeven en kan een belangrijk onderdeel vormen in het therapeutisch proces van de begeleiding.

Praktisch

Aanmelding bij voorkeur telefonisch: 0485/ 98 21 04 op werkdagen. Bij geen gehoor gelieve een boodschap in te spreken. Je wordt dan terug gebeld van zodra dat mogelijk is.

Indien je per email aanmeldt, info@carolienjongbloed.be wordt je verzocht om je telefoonnummer te geven zodat ik je kan terug bellen.

Frequentie en duur van de gesprekken

Het aantal gesprekken en de duur van de begeleiding zijn zeer verschillend, individueel afhankelijk van de hulpvraag en de doelstelling van de persoon. Doorgaans wordt er per 5 sessies geëvalueerd.

Indien een gemaakte afspraak niet kan doorgaan dient deze 24 uur op voorhand telefonisch worden geannuleerd. Een niet tijdig geannuleerde afspraak wordt in rekening gebracht.

 

Ik ben lid van de VBEGP, de NVAGT en de EAGT en onderschrijf hun ethische code.

 

Voor meer informatie: www.carolienjongbloed.be